KWS
   
 

JULIETTA hjälper Sven till hög sockeravkastning trots nematodproblem

2006-03-03

Lilla Isie Boställe cirka 10 km öster om Trelleborg har brukats av släkten Bramstorp sedan 1893 och Sven Bramstorp är 3:e generationen som brukar gården. Sven tog agronomexamen 1976. Därefter var han bl a rättare på Kristinetorps gård och reste som stipendiat och studerade betodling i Michigan i USA. 1979 återvände han hem och sedan dess har han ägnat sig åt eget lantbruk där betodlingen är en viktig gröda. Totalt omfattar växtodlingen 151 ha, varav ca 38 ha betor. Hans sockerskördar är imponerande höga, eller vad sägs om ett femårssnitt 2001-2005 på drygt 10 ton utvinnbart socker per hektar?

Därför kom det som en överraskning för Sven när han som deltagare i Team 20/20-projektet 2003 fick reda på att han hade ganska kraftiga nematodangrepp med variationer från 0 upp till 163 ägg per gram jord i en mindre fläck. Historiskt hade det varit väl mycket betor och raps i växtföljden, men Sven vidtog direkt åtgärder när han fick reda på problemet. Inför betorna i växtföljden kontroller han numera alltid nematodförekomsten genom att ta jordprov.

På fälten med nematodproblem har Sven bytt ut raps mot klöver till fröskörd, vilket ger följande växtföljd: Höstvete, sockerbetor, vårkorn, konservärt och klöver. Detta kompletteras med att odla sanerande vitsenap och oljerättika före sockerbetorna när de yttre faktorerna tillåter det. Denna växtföljd kommer på sikt att minska nematodproblemet men avkastningssänkningen i betorna tills nematodinfektionen är under kontroll riskerade att bli kännbara ekonomiskt.

Sven tvekade därför inte när han 2005 fick möjlighet att prova sorten JULIETTA från KWS som har hög avkastning både med och utan nematoder. JULIETTA såddes på ett 17 ha stort fält med nematodangrepp (i genomsnitt 6 ägg per gram jord). Sådden skedde den 8-9 april och sorten fungerade mycket väl odlingsmässigt. Det var få stocklöpare och små svampangrepp med undantag av mjöldagg. När betorna levererats stod det klart att resultatet blev utmärkt trots nematodförekomst, nämligen 10,5 ton utvinnbart socker per ha. JULIETTA har i försök visat högre blåtal än normalsorter men hos Sven var blåtalet inte speciellt högt (i genomsnitt 13, med variationer från 10 upp till 18), trots en kvävegödsling på 118 kg N per ha.

 

SE_Sven Bramstorp

Sven Bramstorp kan den 12 oktober 2005 konstatera att hans JULIETTA-fält ser ut att ge en bra avkastning. Detta bekräftades senare av leveransbeskeden, 10,5 ton utvinnbart socker per ha, trots en nematodinfektion på i snitt 6 ägg per gram jord på fältet!

Dessutom jämförde SBU (Sockernäringens BetodlingsUtveckling) JULIETTA med den mottagliga mätarsorten Arcanta på en mindre del av fältet. 25 skörderutor i respektive sort togs ut och nematodinfektionen bestämdes före sådd och efter skörd.

Det visade sig att nematodinfektionen varierade över fältet, från 0 ägg upp till 8 ägg per gram jord. Sven kunde konstatera att meravkastningen för JULIETTA jämfört med den mottagliga sorten var imponerande, 2 ton polsocker per ha vid 0-2 ägg per gram jord och hela 3,8 ton vid 6 ägg per gram jord.

Slutsatsen för Sven är att JULIETTA är oerhört lönsam att odla på fälten med nematodangrepp. Vinsten att odla JULIETTA är dubbel, dels fås en klart högre avkastning även vid nematodförekomst och dels blir uppförökningen av nematoder betydligt mindre än med en mottaglig sort (30% med JULIETTA jämfört med 640% med Arcanta enligt 5 SBU-försök i Skåne 2005). Detta gör att JULIETTA blir ett oerhört betydelsefullt verktyg i arbetet med att minimera nematodförekomsten med bibehållen lönsamhet i odlingen.

 


 
KWS