KWS
   
 

Odlarmöte hos KWS: Betor som råvara till biogas

Ett drygt 50-tal betodlare samlades hos KWS på Knästorp den 28 maj för att få information kring biogas, framför allt om Jordbergaprojektet där ca 5 0000 ha betor behövs vid full produktion.

Håkan Eriksson, projektledare på EON, konstaterade att Tyskland idag är ledande på området med drygt 4 000 anläggningar som producerar biogas. De flesta anläggningarna finns inom lantbruket.

 

I Sverige produceras idag 1200 MWh från biogas, vikigaste källa är avloppsreningsverken. Emellertid planerar EON och Skånska Biobränslebolaget en av världens största anläggningar för biogas i Jordberga, vilken ska producera 350 MWh. Redan 2010 kommer det med liggande plan behöva odlas ca 600 ha betor och därefter ca 5 200 ha betor och 1 500 ha majs årligen. Driftstarten är planerad till mars 2011.

 

I full drift kommer årligen 400 000 ton flytande biogödsel att produceras, vilken ska spridas främst i området mellan Jordberga och Trelleborg.

 

Torgil Johansson, Skånska Biobränslebolaget redogjorde för hur anläggningen ska försörjas med råvaror. Han konstaterade att företaget förfogar över 15 000 ha som kan användas för råvaruproduktion samt för spridning av biogödsel.

 

Valet av sockerbetan som huvudgröda motiverades av den högra avkastningen. Det hade krävts 14 000 ha spannmål för att få ut samma energimängd som från 5 500 ha betor. En utmaning är lagring av betråvaran, vilket kommer att ske i stukor och med ensilering för långtidslagring.

 

För att trygga betleveransen till Jordberga kommer ett branschavtal upprättas med betodlarna. Faktorer att beakta i detta är förutom pris per kvantitet betor parametrar som torrsubstanshalt, jordhalt, transport- och lagringskostnader.

 

Harald Pålsson, KWS, redogjorde för hur betan i Tyskland alltmer används som råvara till biogas. Jordhaltsproblematiken har lösts med en mobil bettvätt med en kapacitet på 60 ton betor per timme som kör runt till leverantörer av betor som biogasråvara.

 

Lagringsproblematiken är precis som för betor till sockerproduktion mycket viktig. Lagringsförsök på Ädelholm 2007/2008 visade att den bästa marknadssorten SOPHIA hade drygt ett ton mer socker kvar efter 70 dagars lagring jämfört med den marknadsledande sorten i Sverige.

 

Med pågående förädlingsinsatser räknar KWS med att klart förbättra såväl avkastningsnivå per ha och lagringsförmåga ytterligare. Jämfört med dagens marknadsledande sort ska avkastningsnivån kunna förbättras i storleksordningen 10% inom tre år. På sikt kan GMO-betor som höstsås utan att stocklöpa på våren möjliggöra en höjd avkastningsnivå i intervallet 25-40%.

 

Niklas Ingvarsson, Svenska Foder, redogjorde för biogasanläggningarna i Falkenberg och Örebro. Dessa anläggningar använder förutom avfall också ensilage av vall och majs i produktionen, vilket innebär att kostnaden per producerad energimängd sjunker tack vare den ökade produktionskapaciteten.

 

SE_2009_Juni_69

Harald Pålsson, KWS, visar NBR:s försök med höstsådda betor på Ädelholm.

 

SE_2009_Juni_76

Betans storlek hos den höstsådda betplantan till höger jämförd med en vårsådd dito till vänster visar att potentialen för skördeökning är stor (25-40% enligt KWS-försök).

 


 
KWS