KWS
   
 

KWS sockerbetor till biogas

Sockerbetan är en lovande nykomling som biogassubstrat. Tillsammans med de mer etablerade grödorna som majs, råg och sorghum (hirs) erbjuder KWS ett brett sortiment avkastningsstarka biogasgrödor.

 

Sockerbetan är med sin mycket höga ts-skörd och de redan befintliga odlingserfarenheterna, såväl som de utmärkta substrategenskaperna (snabb fermentation, ökning av metanhalten, positiva egenskaper för pumpning) ett mycket intressant råvarualternativ för biogasanläggningar.

Energibetan är en vidareutveckling framtagen speciellt för biogasanvändning. Förutom ts-halten fokuserar man också på andra egenskaper som t.ex. jordhalt/renhet vid förädlingsarbetet.

Men KWS arbetar inte bara med förädling av grödor, utan också på tekniska lösningar för att underlätta arbetet för rådgivare och lantbrukare. Därför har man nu tagit fram en prototyp av ett mobilt laboratorium för torrsubstansbestämning. Detta ts-lab gör det möjligt att snabbt, enkelt och framförallt mobilt bestämma betors ts-halt. Utrustningen som KWS har tagit fram står på ett bilsläp och innefattar all utrustning som behövs för rengöring, vägning, beredning och analysering av betor. ”Särskilt för försöksanläggningar och för rådgivare inom området betor till biogas är ts-labbet en mycket användbar innovation” betonar Dr. Carsten Lübbe, ansvarig för KWS Agroservice Sockerbetor i Tyskland/österrike.

För en torrsubstans-bestämning behövs c:a 25 betor för varje upprepning. Ts-laboratoriet arbetar i fyra steg: först rengörs betorna genom att passera förbi roterande valsar. Sedan registrerar den integrerade vågen provets brutto- och nettovikt. Efter detta passerar betorna en hack innan en vals fördelar det sönderdelade materialet jämnt över ett mätband. I det sista steget undersöks de sönderdelade betorna med ett optiskt analysverktyg – Närinfrarödspektroskopi (NIRS). I detta steg belyser man provet med ett ljusspektrum som ligger nära det infraröda. Genom intensiteten i det reflekterade ljuset kan mängden beståndsdelar bestämmas.

För att kunna använda NIRS i praktiken för torrsubstansbestämning har KWS lagt ner mycket arbete och tid på utvecklingsarbetet. Genom parallell provtagning av tusentals betor med NIRS och konventionell ts-haltsbestämning, kunde man utarbeta en kalibrering med vilken NIRS idag ger mycket exakta resultat med minimala avvikelser.

För att en biogasanläggning ska fungera optimalt är det viktigt att känna till betornas, och de andra substratens, ts-halt. Ju högre ts-halt är, desto högre är metanhalten i biogasen – och därigenom stiger också arealeffektiviteten för de odlade betorna. Ts-laboratoriet ger rådgivare och lantbrukare möjligheten att optimera odlingen av energibetor för biogas. Prototypen har nu börjat användas på olika håll i  Tyskland.


 
KWS