KWS
   
 

Frågor om nematoder

Nematoder (Heterodera schachtii) i sockerbetsodlingen

1 Vilka nematoder kan skada sockerbetor?

Heterodera schachtii, betcystnematoden, kan förekomma i betodlande områden över hela världen.

Heterodera betae, den gula cystnematoden, förekommer i vissa områden, t ex i Sverige och Rhendalen i Tyskland.

Olika arter av rotgallnematoden, Meloidogyne spp. kan uppträda i hela världen.

Olika patotyper av Ditylenchus dipsaci, stjälknematoden, kan förekomma i hela världen.

På sandjordar (t ex i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland) kan stubbrotnematoder (Trichodorus sp. och Paratrichodorus sp.) och nålnematoder (Longidorus sp.) vara av betydelse. I Storbritannien har de orsakat ”Docking disorder”, dvs avstannad rottillväxt hos de små betplantorna. Trichodorus sp och Paratrichodorus sp. kan överföra tobaksmosaikvirus, Longidorus sp. är vektor för tomatsvartringvirus. Normalt påverkar de inte sockerbetornas avkastning i större utsträckning, såvida de inte leder till avstannad rottillväxt hos de små plantorna.

 

2 Hur kan man kontrollera Heterodera schachtii?

Kemisk bekämpning med nematicider är idag förbjudet i de flesta EU-länder. Växtfäljden bör helst innehålla 3-4 år utan betor. Om det är möjligt bör nematodresistenta fånggrödor, såsom vissa sorter av vitsenap och oljerättika, odlas i växtföljden efter grödor som korn, vete eller ärtor. Eventuell träda kan användas för att odla nematodresistent fånggröda som huvudgröda. De senaste åren har det också varit möjligt att välja betsorter som har resistens och/eller tolerans mot nematoden H. schachtii.

 

3 Hur kan man upptäcka förekomst av Heterodera schachtii i fältet?

De synliga symptomen på angrepp i fält är fläckar med sovande betor vid torra förhållanden under sommaren. Dessutom kan man se skäggiga betor till följd av en onormal tillväxt av rothår vid angrepp. Det säkra beviset är förekomst av vita eller bruna cystor på rothåren.

Om betor inte finns på fältet kan man ta jordprover som analyseras av SLU i Alnarp avseende antal ägg per gram jord. För att få ett rättvisande resultat bör man ta 40-50 stick med jordborr eller spade på fältet, eftersom nematodpopulationens storlek varierar kraftigt inom fältet.

 

  Rübenzystennematode (Heterodera schachtii)   Nematoden1

 

4 Vilken skada kan nematoderna orsaka om man odlar en mottaglig sort?

Skadan av H. schachtii beror mycket på hur tidigt angreppet sker samt på förhållandena i jorden därefter (fuktighet och temperatur). Enligt svenska försök sjunker avkastningen med
8-42% hos en mottaglig sort vid en nematodinfektion i intervallet 1-20 ägg per gram jord.

 

5 Vilka värdplantor har Heterodera schachtii?

De viktigaste värdplantorna utöver betor är raps, kål, spenat, rädisa, icke-resistent oljerättika och senap liksom ett flertal ogräsarter. Lök och potatis angrips inte av H. schachtii men däremot av flera andra nematoder, t ex Paratrichodorus spp., Ditylenchus dipsaci, Pratylenchus penetrans och Meliodogyne spp.

 

6 Resistens och tolerans – vad innebär det i praktiken?

Resistens är förmågan att begränsa eller motstå en attack från en potentiell patogen i viss utsträckning. För H. schachtii innebär det att en resistent sort sort kan begränsa uppförökningshastigheten till en bestämd nivå under standardiserade förhållanden (dvs förökningshastigheten, Pf/Pi, ska ha ett värde mindre än 1).
Tolerans är den allmänna förmågan hos en växt att motstå och återhämta sig från ett angrepp av en patogen som H. schachtii utan större avkastningsförluster. Förökningshastigheten kan alltså vara över 1 hos en tolerant sort. För JULIETTA var den i genomsnitt 1,3 (5 SBU-försök i Skåne 2005) att jämföra med 7,4 hos den mottagliga mätarsorten Arcanta. Korrekt term ur växtpatologisk synvinkel är att JULIETTA är tolerant med en partiell resistens mot
H. schachtii.

 

7 Vilka är de biologiska mekanismer som leder till resistens eller tolerans i sockerbetor?

Resistens: Efter att ha kläckts och lämnat cystan tränger larven av H. schachtii in i rotvävnaden och inducerar skapandet av stora födoceller, syncytium, i en mottaglig sort. I en resistent sockerbeta producerar H. schachtii små ofullständiga födoceller som leder till död hos många honnematoder, men många hannematoder överlever. Förökningen av honor recuceras alltså och följaktligen också den totala mängden av nematoder.

Tolerans: Mekananismerna bakom tolerans är inte kända men undersöks för närvarande.

 

8 Vad vet man om risken för nedbrytning av resistens eller tolerans?

Det har visats i småparcellförsök att resistensen från vildbetan B. procumbens som är monogen, dvs baseras på en gen, kan övervinnas av virulenta patotyper av betcystnematoden Heterodera schachtii efter att man har odlat resistenta sockerbetor i en treårig växtföljd med betor 1 år och stråsäd 2 år.

Det här resultatet behöver inte vara överförbart på framtida odling av toleranta sorter. Eftersom troligen flera gener ger upphov till toleransen, kan man förvänta en mindre sannolikhet för att nematodpopulationen skall utvecklas i riktning mot ”tolerans-brytande” patotyper.

 

9 Har toleranta sorter dessutom resistens eller tolerans mot andra nematoder än
H. schachtii?

Toleransen hos de nuvarande tillgängliga sorterna fungerar endast mot Heterodera schachtii. Mot stjälknematoden Ditylenchus dipsachi uppvisar de toleranta sorterna lägre mottaglighet, men ingen resistens. Mot övriga nematoder har man inte kunnat påvisa någon resistens/tolerans.

 

10 Vid vilka tröskelvärden ska resistenta eller toleranta sorter rekommenderas för odling?

De ekonomiska tröskelvärdena för antalet ägg per gram jord av H. schachtii som leder till signifikant avkastningssänkning varierar mellan sockerbetsodlande länder. Faktorer som påverkar detta är bl a jordtemperatur, jordfuktighet, jordstruktur och vegetationsperiodens längd.

I Sverige finns det ännu för få försök vid låga nematodförekomster för att med säkerhet ange ett korrekt tröskelvärde. Den toleranta sorten JULIETTA jämfördes i 5 SBU-försök i Skåne 2005 med den mottagliga sorten Arcanta. Nematodinfektionen varierade mellan 2 upp till 16 ägg per gram jord på dessa platser. JULIETTA överträffade mätarsorten i avkastning på samtliga platser, i genomsnitt med 17%. En extrapolering av dessa resultat antyder att det ekonomiska tröskelvärdet för JULIETTA troligen ligger i närheten av 0,5 ägg per gram jord. Resultaten av de nematodförsök som är utlagda 2006 ska förhoppningsvis göra det möjligt att ange ett mer exakt tröskelvärde.

 

11 Hur ska en resistent/tolerant sort läggas in i växtföljden?

Generellt ska en resistent/tolerant sort läggas in på samma sätt i växtföljden som en mottaglig sort, dvs oftast med ett intervall på 3-5 år mellan betgrödorna.

 

12 Varför har nematodtoleranta sorter svagare saftkvalitet än normalsorter?

De sorter som finns på marknaden idag bär på kromosomsegment från vildbetan som har givit upphov till nematodtoleransen. Den svagare saftkvaliteten orsakas förmodligen av dessa gener från vildbetan. Andelen kvarvarande gener från vildbetan minskas successivt i förädlingsarbetet och de senaste nematodtoleranta hybriderna i officiell provning har samma saftkvalitet som normalsorterna.

 

13 Medför högre blåtal att man ska minska kvävegödslingen till nuvarande nematodtoleranta sorter?

En viss försiktighet i kvävegödslingen leder till lägre blåtal, man kan lägga sig i det lägre intervallet av rekommenderad kvävegiva, 80-120 kg N per ha. Dessutom leder generellt bekämpning av bladsvampar och sen skörd till lägre blåtal, de båda sistnmända åtgärderna ökar ju dessutom avkastningen.

 

14 Vilka är framtidsutsikterna för stocklöpning hos nematodtoleranta sorter?

JULIETTA har en lägre stocklöpningsresistens än normalsorterna, men successivt kommer denna egenskap att förbättras med nya nematodtoleranta sorter.

 

15 Vad är orsaken till låg avkastning även vid en låg nematodinfektion?

Hög jordtemperatur och lång vegetationsperiod kan ge ett högt antal nematodgenerationer per år och därför en hög förökningshastighet. Exempelvis har man i Sverige oftast 2 nematodgenerationer per år, medan man i Tyskland har 2-3, i Italien 3-4 och i Kalifornien mer är 4 generationer. Särskilt viktig är den tidiga infektionen. Upp till 50% av skördeförlusten kan bero på den första generationen av H. schachtii, särskilt om jordtemperaturen på våren är hög och leder till snabb förökning av nematoderna. Följande generationer orsakar också skördeförluster, om infektionstrycket är högt.

 

16 Vad är orsaken till en hög avkastning även vid en hög nematodinfekton?

I vissa jordtyper med en bra vatten- och näringstillförsel, särskilt av kväve, kan betan delvis övervinna skadan som orsakas av nematodinfektionen. Jordar med hög mikrobiell aktivitet kan innehålla antagonister som kontrollerar nematodpopulationen effektivt (så kallade sjukdomshämmande jordar).

En annan orsak kan vara tidpunkten för infektionen: Tidiga infektioner orsakar mer skada än sena. Under 10°C är inte H. schachti speciellt aktiv så det blir ingen infektion, trots att betan kan växa långsamt.

 

17 Är det meningsfullt att odla resistenta och toleranta sockerbetor utöver nematodsanerande mellangrödor i växtföljden?

Resistenta mellangrödor kan reducera H. schachtii. Beslutet att odla en resistent eller tolerant sockerbeta beror på nematodtätheten (Pi-värdet). Om mellangrödan kan reducera nematodpopulationen under ett visst tröskelvärde (se fråga 10) behöver man inte odla en resistent eller tolerant sort. Å andra sidan skall man välja en resistent eller tolerant sort – även om man odlar en mellangröda – om nematodpopulationen är högre än tröskelvärdet när man ska odla betor.

Med hänsyn till eventuell risk för resistensbrytning, är det lämpligt att använda resistent vitsenap eller oljerättika som mellangröda när det är möjligt. Hittintills finns inga belägg för att H. schachtii kan bryta resistensen i dessa grödor.

 

18 Vilka phytopatologiska konsekvenser kan förväntas av att man odlar nematodresistenta mellangrödor?

Stjälknematoden Ditylencus dipsaci kan förökas i vitsenap men inte i oljerättika. De senaste tyska försöksresultaten visar en variation mellan olika sorter av vitsenap, så valet av art och sort av mellangröda är viktigt.

Tobaksmosaikvirus infekterar potatis och andra värdplantor som vitsenap och många (>200) ogräsarter. Tobaksmosaikvirus överförs mekaniskt av frilevande nematoder (Trichodorus sp. och Paratrichodorus sp.). Oljerättika är inte värdväxt för tobaksmosaikvirus. Trots att vitsenap är en värdplanta för själva viruset är det viktigt att betona att vektorn för viruset - de frilevande nematoderna - kan minska i antal av vitsenap och oljerättika. Därför bör vitsenap anses ha en positiv effekt genom att minska antalet av vektorer för tobaksmosaikviruset, trots att den är värdplanta för själva viruset!

 

19 Kommer den nya marknadsordningen för socker i EU att medföra förändringar för sockerbetorna i växtföljden och därmed för populationsdynamiken för H. schachtii?

Reformen för marknadsordningen förväntas att medföra en koncentration av betodlingen närmare sockerbruken. Dessa områden har en lång tradition av betodling. Därför kan det förväntas en förökning av H. schachtii och andra sjukdomar och skadegörare, t ex Rhizomania och Rhizoctonia.

 

20 Hur fungerar höstraps i växtföljden?

Om sockerbetor och höstraps odlas i samma växtföljd är det viktigt att bekämpa spillrapsplantor efter skörd av höstraps. Det sker en kraftig uppförökning av H. schachtii på småplantor av höstraps.

Raps är också en god värd för Ditylenchus dipsaci. Om denna nematod finns i fältet eller man misstänker att den finns är det viktigt att inte odla höstraps i växtföljden med sockerbetor.

 


 
KWS